OBČIANSKE ZDRUŽENIE
SV. RAFAELA


KTO SME


AKO SME VZNIKLI
Pri zrode OZ sv. Rafaela stáli
tri sociálne pracovníčky
zo Zariadenia núdzového bývania JOZEFÍNUM, ktorého poslaním
je pomáhať týraným ženám a ich deťom. 
Pri našej práci sme vnímali ako veľmi potrebné ponúknuť týmto ženám
a deťom dlhodobú podporu a pomoc,
ktorá by nasledovala po poskytnutí
krízovej intervencie.

V tom istom čase nám
pán prof. Krčméry poslal kľúče
od budovy susediacej so ZNB JOZEFÍNUM
s ponukou, že môžeme rozšíriť naše pôsobenie i do priestorov bývalého vzdelávacieho strediska VŠZaSP.
Túto ponuku sme vnímali ako odpoveď
na naše hľadanie a rozhodli sme sa,
že v budove založíme občianske združenie, ktoré bude zraniteľným a znevýhodneným ľuďom poskytovať potrebnú pomoc

a podporu.

NAŠE POSLANIE

Naším poslaním je pomáhať zraniteľným

a znevýhodneným ľuďom v ich úsilí
 žiť svoj život dôstojne, zodpovedne
a v rámci ich možností i samostatne.


ARCHANJEL RAFAEL
Možno sme to v skutočnosti neboli my,
kto si vybral archanjela Rafaela za svojho patróna. Veríme, že on si vybral nás, sprevádzal nás na našich cestách

a priviedol nás k tomuto dielu. 
Svätý archanjel Rafael, 
prosíme Ťa, veď na cestách života
a sprostredkúvaj Božie uzdravenie všetkým,
ktorí budú v tomto dome pracovať,
tým ktorí budú toto dielo podporovať,

i tým, ktorí tento dom navštívia!NAŠE PROJEKTY

SOCIÁLNY PODNIK

Pracujeme na zriadení sociálneho podniku,
v ktorom budeme poskytovať pracovné príležitosti znevýhodneným
a zraniteľným ľuďom.
(sociálny podnik pozri nižšie)

TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ
Pripravujeme zriadenie terapeutickej miestnosti, v ktorej nájdu pomoc
ženy a deti, ktoré boli
obete domáceho násilia.

PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA
OZ sv. Rafaela bude neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, aby tak mohlo v zmysle Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, pomáhať
pri osamostatňovaní sa i v oblasti bývania.

NAŠA VÍZIA

Dlhodobá a komplexná pomoc
znevýhodneným a zraniteľným ľuďom,
prostredníctvom:
*poskytovania pracovných príležitostí*
*podpory samostatného bývania*
*poskytovania sociálneho poradenstva*
*poskytovania pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov*
*vykonávania preventívnych aktivít*
*vykonávania sociálnej rehabilitácie*
*poskytovania terapeutickej pomoci*.


KONTAKT

ADRESA
Nám. L. van Beethovena 555/10
919 65 Dolná Krupá
MAIL
rafaeldolnakrupa@gmail.com
TELEFÓN
+421 910 109 994
IBAN
SK95 0900 0000 0051 7130 6234
IČO
53030401
DIČ
2121297079
REGISTRÁCIA
Ministerstvo vnútra SR
VVS/1-900/90-59081

SOCIÁLNY PODNIK
RAFAEL

NA STRÁNKE SA PRACUJE

HLAVNÍ SPONZORI NAŠICH PROJEKTOV

ĎAKUJEME VÁM DRAHÍ
NAŠI PRIATELIA A DOBRODINCI

za financie, ktoré ste nám darovali,

za čas a schopnosti, s ktorými ste sa podelili,

za všetko čo ste urobili nezištne a z lásky,

PRETOŽE BEZ VAŠEJ POMOCI
BY SME NEMOHLI POMÁHAŤ.