OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Sv. Rafael o.z. r.s.p.

Vedenie občianskeho združenia sv. Rafaela oznamuje, že 19.04.2022 od 16.00 do 17.00 sa
v priestoroch OZ sv. Rafaela učebňa A  uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku sv. Rafaela, ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie
§ 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis spoločnosti č. 01/2020.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

a)     zamestnanec registrovaného sociálneho podniku sv. Rafaela,

b)     spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,

c)       obyvateľ obce Dolná Krupá, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,

d)     fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik sv. Rafaela. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií: 

a)     u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,

b)     u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,

c)       u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,

d)     u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese Nám. L. van Beethovena 555/10, Dolná Krupá 919 65 do 18.04.2022

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt
a adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

-       vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

-       súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb
do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 4 rokov.

Kandidáti:

- Janette Spišiaková

- Mária Tuhárska
- Diana Lehotová 
- Judita Stempelová